مشاوره خانواده

خانواده درمانی

خانواده به عنوان یک واحد کل و متشکل از تصرف اعضا می باشد که نقش خانواده درمانی به عنوان یک مداخله بر روی تعاملات و ارتباطات تک تک اعضا می باشد. در این مداخله سنگ می شود که کل کارکرد خانواده بهبود یابد.
از جهت خانواده یک سیستم از سازمان اجتماعی نیز هست افراد با ازدواج و فرزند دار شدن نقش مهمی در رشد و رفاه جسمی روانی و اجتماعی کودکان خواهند داشت.
پس در خانواده شبکه ارتباطی بین اعضا وجود دارد و اگر یک عضو با اشکالات روانی و رفتاری روبرو شود سرنخ این مشکل را می‌توان درون این سیستم جستجو کرد.

هدف در خانواده درمانی تغییر اصول غیرانتفاعی مثلث و حفظ تعادل این سیستم از طریق بالابردن آگاهی افراد خانواده و افزایش روابط مستقیم و ظرفیت افراد خانواده در مقابل نیروهای مضر است.

خانواده درمانی در مرکز مشاوره نیک همراه

خانواده درمانی یک مداخله است که تمرکزش بر روی تعاملات و ارتباطات اعضای خانواده با هم می باشد و در روند آن سعی می شود که کارکرد خانواده به عنوان واحدی متشکل از تک تک اعضاء بهبود یابد.
خانواده یک سیستم و سازمان اجتماعی در مقیاس کوچک است. گروهی از افراد از طریق ازدواج و تولید مثل با یکدیگر زندگی می کنند. این سیستم بی تردید مهمترین نقش را در رشد و رفاه جسمی، روانی و اجتماعی کودک و دیگر افراد خانواده دارد.
در واقع اگر یکی از اعضای خانواده با اشکالات رفتاری و روانی روبرو باشد، رد پای این مشکل را می توان در روابط خانوادگی مشاهده کرد.

در این نوع از مداخله، مشاور تلاش می کند تا الگوهای بین نسلی غیرقابل انعطاف را که موجب آزردگی درون خانواده یا روابط فردی گشته است را در هم بشکند. مشاور تلاش می کند تا با نشان دادن الگوهایی که عموما از نظر اعضای خانواده پنهان هستند، تعادل این سیستم را حفظ کند.

روند مشاوره خانواده درمانی در این مرکز با توجه به مسئله بین 8 تا 14 جلسه می باشد که در جلسات اول و دوم در بررسی و شناسایی و تشخیص مسئله و مشکل و تعارضات موجود می پردازیم.

در جلسات سوم تا پنجم ارتباط های متقابل و تعاملات اعضای خانواده ارزیابی می شود و با تک تک افراد خانواده جلسات مشاوره ای برگزار می گردد و ملاحظات درمانی انجام می شود و در جلسات آخر مهارت های لازم آموزش داده می شود.

نقش ها و وظایف افراد خانواده شناسایی شده با بهبود ارتباطات و بهبود همدلی در جلسات ابتدایی به ارزیابی و شناسایی مسئله و تعارضات موجود می پردازیم و در جلسات بعدی روابط بین اعضای خانواده و نقش ها و وظایف اعضای خانواده و تعاملات اعضای خانواده مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و در نهایت با استفاده از تکنیک های موجود و تخصصی تغییر ساختار خانواده، بهبود روابط خانوادگی با هماهنگی و تلفیق نقش ها نجام می پذیرد.
هدف خانواده درمانی در این است که با بالا بردن آگاهی افراد خانواده و افزایش روابط مستقیم و ظرفیت افراد خانواده در مقابل نیروهای مخرب، اصول غیرانطباقی مسلط را تغییر داده و تعادل این سیستم را حفظ نماید.

یک جلسه مشاوره به همراه پیش پرداخت آنلاین