مشاوران

دکتر مریم عبدللهی

مریم عبدالهی

ارشد روانشناسی عمومی
مشاوره ازدواج، مشاوره فردی

دکتر سپیده شعبان پور

سپیده شعبان پور

ارشد روانشناسی عمومی
مشاوره خانواده، زوج درمانی

دکتر سندس کاشانی خطیب

دکترای روانشناسی عمومی
مشاوره کودک و نوجوان

دکتر افسانه لطفی عظیمی

دکترای روانشناسی تربیتی
مشاوره فردی، کودک و نوجوان